Vragen? Bel ons op 015 273 0575 of Whatsapp 06 306 607 60

Acceptatieprocedure Geelhoed Metaalhandel BV

1. Algemeen
U kunt met alle gangbare soorten metalen, kabels en loodaccu’s bij Geelhoed Metaalhandel terecht. Uit oogpunt van uw en onze veiligheid, de gezondheid van onze medewerkers en milieuvergunningsvoorschriften zijn er bepaalde metalen die we niet inkopen.

2. Acceptatieprocedure:

A. Voortraject:
Voor-aanmelding van materialen vindt doorgaans telefonisch of mondeling plaats. Bij uw telefonische opgave, of door visuele inspectie op locatie of bij aanlevering, wordt op basis van vakkennis en ervaring de soort en kwaliteit van de te leveren materialen vastgesteld. Bij twijfel over de soort metaal of legering worden monsters genomen. Met behulp van een metaalanalyseapparaat kan de samenstelling (en daarmee de kwaliteit) van de metalen worden bepaald.

B. Overdracht van Metalen:
De overdracht van de materialen is bewerkstelligd na lossing én acceptatie. Lossing en acceptatie van materialen vinden alleen plaats nadat is vastgesteld dat het geleverde aan de gestelde kwaliteitseisen en afspraken voldoet en nadat overeenstemming is bereikt over de aankoopprijs (de prijs die Geelhoed Metaalhandel voor het geleverde betaalt).

C. Aanleveringscondities:
Er wordt geen gebruik gemaakt van standaard aanleveringcontracten. De aangeleverde materialen worden los, op pallets, in vaten, in bakken, anderszins verpakt of door storting uit transportcontainers aangeboden. Daarnaast heeft Geelhoed Metaalhandel de beschikking over eigen transportmiddelen om materialen op te halen.

D. Onze acceptatievoorwaarden:
Aanleveringscondities (zoals de overeenstemming over kwaliteit en prijs, zie punt B en C) worden bij bestaande klanten bekend verondersteld en bij nieuwe klanten mondeling uitgelegd. De metalen vertegenwoordigen een positieve waarde, mits ze voldoen aan, door de afnemers van Geelhoed Metaalhandel gestelde, kwaliteitseisen. Hierdoor is het van groot belang dat de inkomende materiaalstromen geen verkeerde (bijvoorbeeld milieugevaarlijke of afwijkende) componenten bevatten. Het milieubelang en het economische belang gaan dus hand in hand bij aanlevering, inspectie en acceptatie van binnenkomende goederen.

Geaccepteerd worden slechts de gangbare ferro- en non-ferro metalen, kabels en loodaccu’s. De medewerkers zijn – op basis van materiaalkennis en ervaring – bevoegd om een lading metalen al dan niet te accepteren. Materialen met gevaarlijke, schadelijke en vervuilende stoffen zoals asbest, chroom 6 verflagen, batterijen, olieresten, ondefinieerbare vloeistoffen, gesloten tanks, kunststof, rubber (banden), vuil, beton, grond, zand, autowrakken etc. worden niet geaccepteerd. Zie voor een uitgebreid overzicht de webpagina “metalen die we niet inkopen”. Eventuele kosten voor opruiming en/of verwijdering worden aan de leverancier in rekening gebracht.
Na controle/acceptatie van de goederen worden deze gewogen. Hiervoor beschikt Geelhoed over twee geavanceerde weegbruggen. Voor kleinere partijen wordt gebruik gemaakt van twee weegschalen. Alle weegapparatuur is geijkt volgens de wettelijke voorschriften.

E. Hoe toetsen wij uw metalen aan onze acceptatievoorwaarden:
Alle materialen worden bij binnenkomst visueel gecontroleerd. Zo nodig vindt controle op radioactiviteit plaats m.b.v. een detectieapparaat, waarmee ioniserende straling wordt gemeten.

In verreweg de meeste gevallen is de kwaliteit van de materialen meteen duidelijk. Bemonstering vindt plaats wanneer twijfel bestaat over de samenstelling van de metalen. Met behulp van analyseapparatuur kan deze worden vastgesteld. Het betreft dan meestal legeringen van primaire metalen, zoals koper, aluminium en staal. Met behulp van een handdetector kan de aanwezigheid van radioactieve straling worden vastgesteld.

Partijen die al over de weegbrug zijn geweest (of via de weegschalen gewogen) en daar dus zijn geregistreerd, en waarvan na uitstorten blijkt dat deze niet voldoen aan de acceptatievoorwaarden, worden geweigerd. Van deze partijen wordt een registratie bijgehouden. Indien een partij niet wordt geaccepteerd wordt deze aan de ontdoener teruggegeven of – voor rekening van de ontdoener – afgevoerd naar een erkende verwerker.

In geval van radioactieve besmetting wordt gehandeld conform het besluit detectie radioactief schroot, dat sinds 1 januari 2003 van kracht is.

Omdat de prijzen die onze afnemers aan ons betalen (en dus ook de prijzen die wij u kunnen betalen) afhankelijk zijn van de geleverde kwaliteit, is het voor ons van wezenlijk belang dat het door u geleverde aan de gestelde eisen voldoet. Maar belangrijker nog is onze zorgplicht voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers, klanten en omwonenden en voor het milieu.